KaHR-111DM-1301

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

seia-logo-2     eu-flag-2    opkahr-logo-2

www.economy.gov.sk        www.siea.sk    

 "Výzva KaHR-111DM-1301"

 

"Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie"

 

Názov projektu:   

Inovatívna a vyspelá zváracia technológia

Kód projektu:    25110121067
Miesto realizácie:   Strojnícka 5, Obec Prešov, Okres Prešov
Názov prijímateľa: 
TOMARK, s.r.o.
Sídlo prijímateľa:   Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Riadiaci orgán:   
Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Číslo výzvy:  
KaHR-111DM-1301
Operačný program:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1:                                    Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové investičné výdavky: 307 289,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:      
184 373,40 €
Začatie projektu:
01.07.2015
Ukončenie projektu: 31.10.2015    

 

Aktivita projektu:

Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie

     1. Robotizované zváracie pracovisko

     2. Softvérové vybavenie

 Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 2 nových pracovných miest, 2 miesta pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zavedenie inovatívneho výrobného postupu výroby oceľových plášťov pre rozšírenie a diverzifikovanie výrobného programu spoločnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na trhu
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

 Ciele

1. Hlavný cieľ projektu:

Zaviesť inovatívne a vyspelé technológie výrobných procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o. a tým zvýšiť jej konkurencieschopnosť” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií)”

2. Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť 2 pracovné miesta pre činnosti súvisiace s realizáciou projektu” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania”

Zaviesť inovatívny výrobný postup výroby oceľových plášťov obstaraním vyspelej a environmentálne vhodnej technológiie” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software”