KaHR-21SP-1301

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

seia-logo-2     eu-flag-2    opkahr-logo-2

www.economy.gov.sk        www.siea.sk    

 "Výzva KaHR-21SP-1301"

 

"Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie"

 

Názov projektu:   

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly 4, Strojnícka 11

Kód projektu:    25120120152
Miesto realizácie:   Strojnícka 11, Obec Prešov, Okres Prešov
Názov prijímateľa: 
TOMARK, s.r.o.
Sídlo prijímateľa:   Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Riadiaci orgán:   
Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Číslo výzvy:  
KaHR-21SP-1301
Operačný program:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2:                                    Energetika
Opatrenie 1.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové investičné výdavky: 1 362 164,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:      
749 151,70 €
Začatie projektu:
01.01.2015
Ukončenie projektu: 31.08.2015    

 

Aktivity projektu a prínosy realizácie:

  • Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektu výrobnej haly 4
  • Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia výrobnej haly 4
  • Zavedenie merania a regulácie vykurovania a osvetlenia

 Ciele:

1. Hlavný cieľ projektu:

Zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti a znížiť energetickú náročnosť výrobnej haly 4” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich”

2. Špecifické ciele projektu:

Zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti vonkajšieho povrchu objektu” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich prostredníctvom ich rekonštrukcie a modernizácie”

Zabezpečiť úsporu energie prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie systému osvetlenia výrobnej haly 4” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich prostredníctvom ich rekonštrukcie a modernizácie”

Zabezpečiť úsporu energie prostredníctvom zavedenia merania a regulácie vykurovania a osvetlenia” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie”